Gaelcholáiste Dhún Dealgan

Folláine

Folláine

‘Is ann d’fholláine nuair a éiríonn leis an scoláire barr a chumas a bhaint amach, nuair a thugann sé aire dá fholláine choirp, má éiríonn leis déileáil le gnáthstrus an tsaoil, agus má mhothaíonn sé go bhfuil braistint chómhuintearais aige le pobal níos leithne’ Treoirlínte le hAghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach 2021 lch. 5

Tá clár Folláine 400 uair an chloig sa tSraith Shóisearach agus tá sé leagtha amach mar a leanas:

Corpoideachas 135 uair an chloig roinnte idir an chéad bhliain, an dara bliain agus an triú bliain
OSPS (OCG gach bliain) 100 uair an chloig roinnte idir an chéad bhliain, an dara bliain agus an triú bliain
OSSP 100 uair an chloig roinnte idir an chéad bhliain, an dara bliain agus an triú bliain
Gnéithe eile den fhoghlaim faoin bhfolláine * 65 uair an chloig

* m.sh. Bliain 1 Mo Scoil Nua, Tús Maith

Bhí Seachtain Folláine againn le déanaí agus beidh seachtainí eile againn i rith 2024, m.sh. Seachtain Chairdis, imeachtaí ag díriú ar an bhfrithbhulaíocht etc.

Úsáidimid táscairí na folláine agus sinn ag pleanail agus ag forbairt polasaithe.

Treoirlínte le hAghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach 2021

Clar Ama Seachtain Follaine.png


Wellbeing is present when students realise their abilities, take care of their physical wellbeing, can cope with the normal stresses of life and have a sense of purpose and belonging to a wider community’ Junior Cycle Wellbeing Guidelines 2021 p. 5

The Junior Cycle Wellbeing programme consists of 400 hours and is set out as follows:

Physical Education 135 hours spread across first, second and third year
SPHE (RSE each year) 100 hours spread across first, second and third year
CSPE 100 hours spread across first, second and third year
Other aspects of Wellbeing* 65 hours

* e.g. Bliain 1 Mo Scoil Nua, Tús Maith

We had a Wellbeing week recently and we will have further awareness weeks in 2024 e.g. Friendship Week, anti-bullying events etc.

We use the Wellbeing Indicators in planning and developing policies.

Junior Cycle Wellbeing Guidelines 2021

Aib 25
2024
Cruinniú Tuismitheoirí / Parent Meeting Bl. 1
Bealt 03
2024
Scoil Dúnta / School Closed
Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc / Bank Holiday
Meith 03
2024
Laethanta Saoire / Summer Holidays
28-Samh-2022
Céad 7. Nollaig 13:00 - 16:00 Wed 7. December 13:00 - 16:00
Robin House, Na Rampair, Dún Dealgan, Co. Lú. A91XC59
042- 6042152 nó 083-0805596
Teagmháil linn
Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste Dhún Dealgan